Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

REGISTRE D'ENTITATS MUNICIPALS

El Registre Municipal d’Entitats és creat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a fi i efecte que a les entitats se’ls reconegui i garanteixi els drets reconeguts en aquest Reglament. La seva existència està vinculada a l’aplicació i el desenvolupament de les normes contingudes en l’art. 72 de la Llei de bases de règim local que estableix que les entitats podran ésser declarades d’utilitat pública.

 

Aquest Registre d’Entitats, les dades del qual són públiques, té per objecte permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius a l’efecte de possibilitar una política municipal del foment de l’associacionisme.

 

Podran demanar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats:

 

a) Les entitats sense ànim de lucre i que el seu marc territorial d’acció sigui la vila d’Olesa de Montserrat i que tinguin per objecte fonamental estatutari de la seva activitat els interessos generals de la vila i la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

 

b) Les entitats que, dins el marc territorial de la vila, representin interessos sectorials, culturals, econòmics, comercials, professionals, esportius, científics o anàlegs.

 

Cal que les entitats, prèviament a la sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats d’Olesa de Montserrat, estiguin inscrites al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en altres registres públics.

 

Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades i es presentarà al Registre General de l’Ajuntament, juntament amb la documentació següent:

 • 1. Estatuts i acta de fundació de l’entitat que han estat registrat al corresponent registre.
 • 2. Inscripció al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya o al Registre que li correspongui.
 • 3. CIF de l’entitat, i en el seu cas amb una certificació del secretari/ària de l’entitat conforme és baixat d’internet o còpia de l’original.
 • 4. NIF del/de la president/a
 • 5.Acta on consti la designació de la Junta directiva de l’entitat signada o document oficial de designació de membres de la Junta Directiva, acompanyat si no hi consta del llistat amb el telèfon i adreça electrònica dels diferents càrrecs.
 • 6.En cas de ser una delegació, certificat de l’entitat central que acrediti l’esmentada delegació.

 

En el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’entrada per registre de tota la documentació necessària, l’Ajuntament comunicarà a l’entitat, l’Alta al Registre Municipal d’Entitats.

A partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

 

Les entitats inscrites tindran l’obligació de notificar al Registre d’Entitats les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent al que aquestes es produeixin. L’Ajuntament d’ofici podrà requerir l’actualització de les dades.

 

L’incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament a donar de baixa del Registre Municipal d’Entitats.

 

A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats d’Olesa de Montserrat, l’Ajuntament actualitzarà cada quatre anys l’esmentat Registre i el donarà a conèixer a totes les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional