Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol fomentar decididament aquesta concepció de ciutadania i, amb aquesta finalitat, vol impulsar de forma prioritària la vida associativa del poble, assumint el compromís de facilitar de forma continuada suport a les entitats del poble i duent a la pràctica el principi de subsidiarietat en l'àmbit local. És voluntat també d'aquests consells la creació i el bon funcionament d'estructures col·lectives de deliberació i acords sobre el funcionament del poble, que fomentin una reflexió i visió global d'Olesa de Montserrat per damunt de visions limitades a interessos o problemes immediats o de tipus corporatiu. Ha de permetre que els ciutadans i ciutadanes i els càrrecs públics que els representen valorin i debatin conjuntament els temes que els afecten, respectant sempre la capacitat de decisió que té el Govern municipal.

 

Què són els Consells Sectorials de Participació Ciutadana?

 

Els consells sectorials són òrgans de participació sectorial de caràcter consultiu i participatiu de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per assessorar-lo en totes les matèries que se’ls consulti mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d’aportació i/o recomanació d’interès per a la millora de la vila d’Olesa de Montserrat.  Els consells sectorials es fonamenten en el principi de coresponsabilitat sobre la base de la confiança mútua entre l’Ajuntament, les entitats i els ciutadans participants. Atès el seu caràcter participatiu, els consells sectorials també poden elevar propostes a iniciativa pròpia. Els acords adoptats per cada un dels consells sectorials poden ser traslladats al Consell General de Participació Ciutadana o directament als òrgans de govern que correspongui. Si l’assumpte és d’abast general i, per tant, afecta altres consells participatius, se’ls haurà d’informar i portar a aprovació. L’àmbit d’actuació dels consells sectorials és la vila d’Olesa de Montserrat i, en el cas del Consell Sectorial de Benestar Social, també ho és l’àmbit internacional, ja que inclou la solidaritat i cooperació. 

 

Objectius generals i específics dels Consells Sectorials de Participació Ciutadana:

 

L'objecte d'aquest consells és estimular i canalitzar la participació de forma global de la ciutadania i de les seves associacions en els assumptes municipals i fer possible la coresponsabilització govern i entitats ciutadanes així com l'establiment de canals de participació d'entitats i ciutadania. Els objectius específics són els següents: 

 

a) Participar en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, amb iniciatives compartides entre les diferents entitats i agents del territori.

b) Promoure el diàleg, el debat i la relació entre les diferents entitats i agents que participen en el territori.

c) Promoure el sentiment de pertinença de la ciutadania i l’estima a la vila.

d) Facilitar la capacitat d’aquests agents del territori per traslladar les seves propostes i opinions als òrgans de govern de l’Ajuntament.

e) Millorar la informació i la transparència de l’Ajuntament en relació amb els serveis, els programes i els projectes d’Olesa de Montserrat.

 

 

Consells Sectorials de Participació Ciutadana en actiu a Olesa de Montserrat:

 

Actualment estan actius el Consell de Barris, Cultura, Esports i Benestar Social amb els següents objectius:

 • Consell de Barris: 

a) Fomentar la participació de la ciutadania en els barris d’Olesa de Montserrat, a través de les seves associacions de veïns i la ciutadania a nivell particular que així ho sol·liciti.

b) Participar en els processos participatius que tinguin a veure específicament amb els barris, com, per exemple, la mobilitat, la convivència i el civisme en els espais de lleure dels barris, etc.

c) Treballar per la millora de l’entorn dels barris, promovent accions concretes, posant en relleu les millores a fer i participant en la priorització d’accions a dur a terme.

d) Potenciar l’associacionisme, cercant eines per a l’autonomia personal i la millora de la qualitat de vida dels veïns.

 • Consell de Cultura: 

a) Elaborar i proposar, conjuntament amb la Regidoria de Cultura i la resta d’entitats que no siguin membres del Consell, el calendari d’activitats culturals d’Olesa de Montserrat.

b) Participar en el programa d’activitats de la Festa Major, Santa Oliva, Nadal i Reis, així com en d’altres que es programin.

c) Coordinar-se amb la resta d’entitats culturals per tal de no coincidir en activitats i/o arribar a acords.

d) Valorar el desenvolupament de les activitats culturals de cicle anual i fer propostes de canvi i/o millora.

 • Consell de Benestar Social: 

a) Donar compliment a tot allò exigit en la legislació en matèria de serveis socials referit als òrgans municipals de participació d'aquest àmbit.

b) Donar compliment a la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes

c) Promoure la solidaritat i la cooperació internacional.

d) Promoure la participació activa de la població culturalment diversa i la convivència de la ciutadania, cercant vies per aconseguir l’autonomia personal de la població estrangera.

e) Donar compliment a la legislació en matèria de diversitat i immigració. f) Donar compliment a la legislació en matèria de salut pública als òrgans municipals de participació en aquest àmbit.

 • Consell d'Esports: 

a) Fomentar les aportacions al món de l’esport a la nostra vila a fi d’aconseguir més cohesió i dinamisme, amb idees i esforços que garanteixin l’esport per a tothom, tant als col·lectius més nombrosos com als més específics, amb les seves necessitats.

b) Proposar estratègies d’impuls de l’esport escolar, així com també de suport a l’esport de salut i lleure.

c) Cercar idees i propostes que millorin la qualitat de les nostres instal·lacions esportives.

d) Debatre sobre les maneres de fer difusió i promoció de l’esport, creant xarxes de comunicació, coneixement i intercanvi entre les diferents entitats esportives.

 

 

 

Calendari de sessions dels Consells Sectorials de Participació:

 

 

 

Els consells es celebren de manera bimensual de manera ordinària. Actualment es van celebrant de manera regular els consells sectorials de Cultura, Benestar Social, Barris i Esports.

 

 

Participants: 

 

En aquesta taula trobareu la informació en relació a la participació dels diversos consells sectorials:

 

 

    Esports

Benestar Social

     Barris

Cultura i Festes

Entitats membres dels consells

       18

           15

          8

          23

Mitjana assistència entitats

      13,67

          12,17

        7,50

         19,67

Persones membres dels consells

        35

           32

         17

          48

Mitjana assistència persones

     18,83

         17,00

       11,67

         28,83

 

 

Vols formar part dels Consells Sectorials? 

 

Les entitats que vulguin formar part dels consells sectorials han de sol·licitar-ho per escrit mitjançant la instància general de l’Ajuntament, que han de registrar per qualsevol de les vies oficials, explicitant el consell al qual desitgen incorporar-se i les persones designades per l’entitat i els seus suplents. L’entitat ha d’estar correctament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats.

 

El ciutadans que a títol individual vulguin formar part d’algun dels consells sectorials, han de sol·licitar-ho igualment per escrit mitjançant la instància general de l’Ajuntament, que han de registrar per qualsevol de les vies oficials, explicitant el consell al qual desitgen incorporar-se. L’hauran d’acompanyar de l’original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del document d’identificació i d’una breu descripció de les motivacions o interessos per participar al consell sol·licitat.

 

Quan una entitat o ciutadà sol·liciti formar part del consell sectorial al president, i aquest li doni el vistiplau, aquesta incorporació s’ha d’introduir en la convocatòria com a segon punt. Si el consell sectorial no hi té cap inconvenient, la incorporació serà definitiva; en cas que el consell no s’hi mostri favorable, ja no serà convidat com a membre del consell en les sessions següents i l’entitat no disposarà del dret a vot.

 

 

Consulta AQUÍ les Actes dels Consells Sectorials de Participació 

 

 

 

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional