Nomenclàtor d'Olesa

El nomenclàtor és el llistat ordenat dels noms dels carrers i espais públics de cada vila. En el cas d’Olesa de Montserrat, de cada carrer el nomeclàtor inclou informació del nom que té a la placa i al padró d’habitants; dels antecedents abans de la seva obertura; de la història o de la descripció del nom; de la data d’aprovació; dels noms que ha tingut en diferents anys; de les fonts documentals consultades, i de la situació que té en el plànol de la vila.

Vols proposar un nom de carrer? 

Podeu proposar un nom de carrer o espai públic d'Olesa a la Comissió del nomenclàtor. Com ho heu de fer?

La petició de denominació podrà referir-se a un nou carrer, plaça, parc, jardí, edifici, equipament o altre espai d’ús públic o element de la toponímia menor del municipi, amb la seva identificació concreta o sense, o a la modificació o adequació d’una denominació existent. De la petició se’n donarà trasllat a la Comissió del nomenclàtor per al seu tractament.

Els objectius i criteris que tiundrà en compte la Comissió per a l’elecció de les denominacions de nous elements o per a la modificació dels existents, són els següents:

 • Normalitzar lingüísticament totes les denominacions.
 • Recuperar la toponímia tradicional local, sempre que es pugui, però mantenint la contemporània sobre l’arcaica (carrer de les Altures serà preferible a carrer dels Bassalets, i  Masia de Puigventós serà preferible a Mas de Colldoriol).
 • Respectar, en la mesura del possible, les denominacions que evoquin a la descripció física del lloc o el nom d’un dels seus residents rellevants (Plaça de les Fonts serà preferible a Plaça de la Vila o Plaça Major).
 • No incorporar el nom de persones en vida o mortes fa menys de deu anys, a menys que existeixi un ampli consens polític i social.
 • Garantir la paritat de gèneres en l’assignació de noms de persones.
 • No incorporar, o excloure si és el cas, les referències commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva al sollevament militar, a la guerra civil espanyola i a la repressió de la dictadura franquista (article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui patiren persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura), així com altres referències commemoratives d’exaltació a qualsevol altres repressions polítiques que hagin implicat menyscabament o violació dels drets humans.
 • Donar preferència, quan es tracti de noms de persones, a aquelles significades en l’àmbit local, català i universal, per aquest ordre de prelació.
 • En el cas de denominació d’equipaments públics dedicats a la memòria de persones, se seguiran els criteris establerts als anteriors apartats, però donant preferència a persones que hagin destacat en el camp que correspon a l’equipament.

Totes les propostes han de contenir, com a mínim, la informació següent:

 • Nom que es proposa
 • Breu descripció dels motius pels quals es fa la proposta.
 • Descripció de la proposta, de forma clara i detallada.

Què cal tenim en compte a l'hora de presentar una proposta de nom?

 • Cal que la persona hagi tingut rellevància en l’àmbit local, català i universal, mantenint aquest ordre de prioritat.
 • No s’acceptaran noms de persones que visquin actualment o que estiguin mortes fan menys de deu anys excepte que hi hagi un consens social.
 • No s’acceptaran propostes que facin referència a persones que no representen els valors democràtics.
 • No s’acceptaran propostes de noms malsonants.

Les propostes seran estudiades per la Comissió del nomenclàtor en les seves reunions.

Nom i cognoms
Fes clic aquí per llegir les condicions legals.