Residus i neteja viària

Olesa de Montserrat está treballant en un nou model de recollida selectiva dels residus. L'objectiu general és millorar la qualitat de la via pública i incrementar la recollida selectiva de qualitat, primer pas per fer possible l'economia circular.

Aquest objectiu es divideix en diferents línies de treball:

 • Incorporar gradualment nous models de recollida innovadors vers la individualització i la corresponsabilització dels generadors, potenciant la prevenció de residus i la màxima recollida selectiva de qualitat.
 • Aplicar una fiscalitat més justa.
 • Incrementar la participació ciutadana en el disseny i desenvolupament del model de gestió de residus.
 • Operar i millorar les eines Smart City i TIC per a la gestió i seguiment del servei, així com amb la relació i comunicació bidireccional amb els usuaris.
 • Incorporar l’ús de tecnologies netes i de baixa emissió acústica en els vehicles i mitjans emprats.
 • Millorar el manteniment i neteja dels contenidors.
 • Mantenir i avançar en la qualitat de la neteja del municipi i la percepció de bona presència de l’espai públic.
 • Optimitzar els serveis i millorar encara més la seva qualitat.

Recollida de residus

El sistema de recollida de residus sòlids urbans actual es realitza mitjançant contenidors oberts ubicats a la via pública. A Olesa comptem amb contenidors diferents segons el residu que es vagi a reciclar:

 • Contenidor marró: orgànica
 • Contenidor verd: envasos de vidre
 • Contenidor groc: envasos
 • Contenidor blau: paper i cartró
 • Contenidor gris: resta

Consulta la ubicació de les bateries de contenidors 

Voluminosos

Es recomana portar-los a la deixalleria. En cas de no ser possible aquesta opció:

 • Els mobles que no es puguin portar a la deixalleria pel seu volum, es poden deixar al punt més proper de contenidors (poca quantitat) els dimecres, divendres i diumenge al vespre a partir de les 21.00 hores. Els mobles han d'estar ben col·locats i sense dificultar el pas dels vianants
 • Les peces petites com ara calaixos, baldes, coixins, etc., es poden dipositar a dins del contenidor de rebuig (gris).
 • En el cas de les urbanitzacions perifèriques, com per exemple Ribes Blaves o bé Oasi els mobles s'han de deixar el dilluns a partir de les 21.00 hores amb el mateix criteri.

 

Els residus de poda es poden portar a la deixalleria. En el cas dels barris del Collet de Sant Joan i les Planes, així com la urbanització Oasi, es pot sol·licitar una saca d’1 m3 a l’Ajuntament. Aquesta saca és recollida per part del servei de recollida de residus els dimarts (al Collet i Sant Bernat) i els dimecres (Oasi) sense cita prèvia. Es pot deixar com a màxim una saca per habitatge, al davant de la porta. Aquestes saques són exclusives per residus de tipus vegetal i en cap cas es retirarà la saca amb altres residus a l'interior.

En cas de dubte a l’hora de llençar qualsevol residu, en aquest enllaç es poden consultar les diferents tipologies de residus i veure a quina fracció s’han de dipositar. A més, es pot cercar per residus concrets: https://www.residuonvas.cat/ca

Residus comercials

Els establiments comercials, de serveis i industrials, tenen l’obligació de separar en origen totes les fraccions assimilables a municipals (orgànica, paper-cartró, vidre, envasos lleugers i resta) i lliurar-les separadament per a la seva valorització. És possible realitzar la gestió de valorització/ tractament mitjançant el servei públic de recollida de residus comercials (en el cas del paper i cartró), o bé, amb un sistema privat a través d’un operador o d’un gestor autoritzat inscrit en el registre de persones gestores de residus de Catalunya.

Més informació

L’Ordenança fiscal número 18 estableix una exempció de la taxa de residus comercials. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, anualment, dins del primer mes i mig de l’any següent.

Deixalleria municipal

La deixalleria és una instal·lació municipal que permet fer la recollida selectiva d'aquells residus que no tenen recollida al carrer i on les persones encarregades del servei us informaran de la correcta gestió dels residus que hi porteu.

Situada al Polígon Industrial Can Singla, s/n (BV-1201)

Oberta de dilluns a dissabtes (no festius) de 9h a 14h i de 16h a 19h

Tanca els diumenges

Podeu contactar-hi directament al 937786152

Residus no adminissibles

En cap cas s'acceptaran a la deixalleria els següents materials: 

 • Materials sense classificar 
 • Residus industrials i especials en quantitats superiors al límit admès 
 • Restes anatòmiques o infeccioses procedents d'hospitals, clíniques, farmàcies o veterinaris. 
 • Restes de menjar, excepte casos molt concrets (pa sec, per exemple) 
 • Deixalles o femtes produïdes en laboratoris, casernes, parcs urbans o altres establiments similars, tant públics com privats. 
 • Productes procedents de decomís
 • Residus radioactius 
 • Residus generats per activitats mineres o extractives.
 • Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d'explotació. 
 • Qualsevol altre material que, pel seu contingut o forma de presentació, pugui qualificar-se de perillós.

Bonificacions

L’Ordenança fiscal número 18 estableix els següents coeficients reductors:

A) Coeficients reductors socials:

ConcepteCoeficient
Domicilis habituals de famílies monoparentals0.90
Domicilis habituals de famílies amb ingressos inferiors al doble de l'IPREM0.50

*Els coeficients reductors socials són compatibles entre si

B) Coeficients reductors ambientals

ConcepteCoeficient
Ús de la deixalleria entre 4 i 10 vegades0.95
Ús de la deixalleria més de 10 vegades0.90

*L'aplicació dels coeficients reductors socials no és compatible amb els coeficients reductors ambientals.

Límits

Per poder garantir un bon servei i atendre a tots els ciutadans, s’estableixen els següents límits per l’aportació de residus a la deixalleria:

ResiduLímit
Runes d'obres menors i reparació domiciliària200 Kg/dia i 500 Kg/mes
Voluminosos (mobles i altres)300 Kg/dia (750 Kg/mes)
Matalassos4 unitats/any
Pneumàtics12 unitats/any
Restes vegetals (fracció verda)100 Kg/dia
Fustes que no contenen substàncies perilloses100 Kg/dia
Residus especials municipals (àcids, bases, comburents, dissolvents líquids, reactius de laboratori, filtres d'oli, olis lubricants, aerosols, sòlids i pastosos, envasos a pressió...)1 Kg/dia (10 Kg/any)

Taxa per excessos

L’Ordenança fiscal 18 estableix una quota tributària pels excessos de quantitat de residus aportats a la deixalleria municipal per usuaris no particulars (comerços, oficines, tallers i petites indústries):

ResiduImport per excés
Runes d'obres menors i reparació domiciliària0.054 €/Kg
Voluminosos (mobles i altres)0.373 €/Kg
Matalassos27 €/unitat
Pneumàtics

2,44 €/unitat (motocicleta)

4,26 €/unitat (cotxe)

6,36 €/unitat (camioneta)

26,75 €/unitat (camió)

Restes de poda (fracció verda)0,206 €/Kg
Fustes que no contenen substàncies perilloses0,096 €/Kg
Residus especials municipals (àcids, bases, comburents, dissolvents líquids, reactius de laboratori, filtres d’oli, olis lubricants, aerosols, sòlids i pastosos, envasos a pressió)1.341 €/Kg

Vols saber quantes vegades has anat a la deixalleria? Entra i identifica't al següent enllaç: https://citizen.olesademontserrat.actaiswaste.com/

Neteja viària

Mantenir els nostres carrers nets és una responsabilitat compartida amb la ciutadania, per això la teva col·laboració és indispensable.

Què puc fer com a ciutadà/na? 

 • Utilitzar les papereres
 • Utilitzar els contenidors i les deixalleries, no abandonar residus al carrer
 • Recollir els excrements del meu gos
 • Utilitzar l’APP “Linia verda” per comunicar-nos qualsevol incidència detectada amb la neteja de la ciutat. Activarem els serveis necessaris per resoldre-la en el menor temps possible.
 • Control de qualitat

En el marc de la millora contínua del servei, l’actual contracte de neteja disposa d’un conjunt de controls de qualitat i d’execució de cada un dels serveis prestats per l’empresa adjudicatària del servei.

L’objectiu d’aquests és valorar quin és el grau d’afectació que cada servei aporta a la percepció global de qualitat.

Quant al control de qualitat, els objectius principals són els següents:

 • La imatge, la neteja i l’estat de conservació de la xarxa de contenidors de recollida de residus.
 • El grau de neteja del municipi, per zones de neteja o per barris i determinar l‘evolució anual d’aquest indicador.
 • Valorar la imatge, neteja i estat de pintura i conservació dels equips de neteja (camions, màquines, etc.) adscrits al servei.
 • Garantir que un elevat percentatge de ciutadans estigui a menys de 150 m de la xarxa de contenidors de recollida, incloent la recollida selectiva.

I pel que fa al control d'execució, els objectius són:

 • Revisar la correcta execució del servei per part del contractista en base al contracte signat, l’organització del servei fixada a l’oferta, i la verificació de què els serveis que s’han contractat es troben cada dia treballant a la via pública.
 • Conèixer el registre de serveis desviats respecte de la programació establerta a l’oferta i els motius de les desviacions d’aquests serveis.
 • Compliment del conjunt de normes bàsiques que fixem, i quin percentatge s’ha detectat fora d’aquestes normes.

Documents relacionats