Llars d'infants municipals

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat entén l’etapa de 0 a 3 anys com una peça clau en l’engranatge educatiu i com a base essencial del desenvolupament personal de l’infant. Les llars d’infants s’inclouen en la modalitat educativa formal reconeguda per la LOE (Llei Orgànica2/2006, de 3 de maig, d’Educació), en el primer cicle d’Educació Infantil. 

L’escolarització a les Llars d’infants vol donar resposta als següents objectius: 

  • Proporcionar als infants un context educatiu amb activitats significatives, un entorn ric en oportunitats d’aprenentatge, relacions amb iguals i reptes que permetin el progressiu descobriment i creixement personal des d’un punt de vista integral. 
  • Possibilitar la relació amb els altres infants per a l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la pertinença a la comunitat. 
  •  Donar resposta a les necessitats educatives de cada infant per a promoure la igualtat d’oportunitats educatives. 
  • Acompanyar als pares i mares en l’adquisició d’habilitats i recursos per tal d’afavorir el desenvolupament integral dels infants. 
  • Establir un diàleg entre la família i les llars per tal d’afavorir la participació conjunta i integral en l’educació dels infants. 
  • Potenciar la creació de xarxes relacionals i/o suport entre els famílies a fi d’aconseguir efectes preventius i multiplicadors.