21/07/23

Programa d'ajuts per al foment de l'autoocupació de joves

El Departament d'Empresa i Treball ha publicat la Resolució ·MT/2550/2023, de 10 de juliol, que fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2023 per afavorir l'autoocupació de joves. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores publicades a l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny i estan cofinançats en un 40% pel Programa del Fons Social Europeu (FSE+) de Catalunya 2021-2027.

Actuacions subvencionables

L’activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador/a autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, treballadors del mar o la mineria del carbó, o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut. 

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors/es autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com  autònoms. Els treballadors/es hauran d’estar donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari.  

No podran ser-ne beneficiaris: 

 • Socis/sòcies de societats mercantils, cooperatives de treball associat, societats laborals o societats civils privades; ni tampoc els membres de comunitats de béns o d'entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els treballadors/es autònoms col·laboradors  
 • Els treballadors/ores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat econòmica o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat econòmica per la qual sol·liciten l'ajut. 
 • Els treballadors/ores autònoms que des de l'inici de la seva activitat i durant els 18 mesos següents hagin estat contractats per compte d'altri. 

Requisits específics:

 • Estar donat d'alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari, el dia anterior o el mateix dia de la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
 • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici de l'activitat com a autònom.
 • Haver iniciat l'activitat econòmica o professional com a autònom dins l'àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria (des de l’1 de gener de 2023 fins el 19 de setembre de 2023) i, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d'aquests ajuts.
 • Mantenir de manera ininterrompuda l'activitat econòmica o professional per la qual ha sol·licitat l'ajut al llarg de tot el període subvencionable.
 • Dur a terme amb aprofitament, dins el període subvencionable, una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada, d'acord amb el que estableixi la resolució de convocatòria
 • corresponent.
 • En cas que la persona sol·licitant rebi la subvenció per la Línia 2, Actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball ubicat a Catalunya, tenir i mantenir al llarg de tot el període subvencionable el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, a Catalunya.
 • No estar contractat per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat econòmica o professional com a autònom, ni durant tot el període subvencionable, llevat del que preveu l’apartat 5.2 d) de les Bases reguladores.

Import de les subvencions

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 15.120 euros per l'acció d'iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d'alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors de mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs. 

El període que subvencionen aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de l'activitat econòmica o professional per la qual se sol·licita l'ajut. No obstant això, les persones beneficiàries han de mantenir l'activitat econòmica o professional durant un període mínim temporal de 18 mesos. 

Termini de presentació de sol·licituds: 

Des del 18 de juliol fins a les 15:00 h del dia 20 de setembre de 2023.